ett nätverk för kvinnliga högskole- och civilingenjörer samt civilekonomer

                                                                                                                    

      

 

       Nätverket NIQE startades av Civilingenjörsförbundet och Civilekonomerna hösten 1997. NIQE riktar sig till yrkesaktiva kvinnor i Halland, som har akademisk kompetens och tillhör ett av ovan nämnda förbund. Under 2007 gick NIQE ihop med nätverket för civilekonomer i Halland, som startades våren 2006. NIQE är en ideell organisation och det kostar ingenting att bli en av dess nätverkare. 
För närvarande finns fem nationaliteter representerade i NIQE.
Mål för nätverket NIQE
1. På personligt plan: 
Skapa gemenskap för våra medlemmar, dvs känsla av tillhörighet och samhörighet,
bekräfta varandra,
skapa fungerande relationer,
ha kul dvs trivas med varandra!
2. På yrkesmässigt plan:
stödja varandra i våra yrkesroller som akademiker: ingenjörer och ekonomer,
utbyta erfarenheter gällande yrket med genusaspekt,
tipsa varandra angående kompetensutveckling,
diskutera idéer, spetskompetens, nya utmaningar och möjligheter,
lyssna på intressanta samt relevanta föredrag,
skapa fungerande nätverk, där man kan dra nytta av varandras kunskaper, kontakter och erfarenheter.

Vi har redan många aktiva medlemmar, men hälsar alltid andra kvinnliga akademiker välkomna till vårt nätverk. Förutsättning för medlemskap är civilekonom- civilingenjör- eller har högskoleingenjörutbildning. Om du vill bli medlem i NIQE eller har frågor gällande vår verksamhet, vänligen kontakta webmaster 

The network NIQE was launched by Engineers' and Economists' Federations in the fall of 1997. NIQE addresses professional women, living and working in Hallandia, who have degrees and are members of the above mentioned federations. In 2007 NIQE merged with the network for women with economic degrees (launched in spring 2006). NIQE is a non-profit organization and participation is free. There are five different nationalities currently represented in NIQE.
NIQE focuses on the following objectives:
1. On the personal level: 
creating community for our members, i.e. the sense of belonging and togetherness, 
supporting one another, 
establishing working relationships, 
having a good time.
2. On the professional level: 
supporting each other in professional roles as scholars: engineers and economists, 
exchanging experiences concerning professions, especially stressing the gender aspect, 
advising one another on professional training opportunities, 
discussing ideas, front edge competence, new challenges and development possibilities, 
listening to interesting and relevant lectures, 
creating an arena where members can benefit from each others knowledge, contacts and experience.

We have many active members, but all female engineers and economists in Hallandia are welcome to join the network. Membership requires belonging to either Engineers' or Economists' Federations. If you are interested in joining NIQE or have questions regarding activities, please contact the webmaster